Shot Darts Zen Kyudo Steel Tip Dart Set-90% Tungsten Barrels
New

SKU
ZKST-224
ZKST-226
WEIGHT
24gm
26gm
LENGTH
50mm
52mm
DIAMETER
6.9mm
7.0mm

Shot Darts Zen Roshi Steel Tip Dart Set-90% Tungsten Barrels
New

SKU
ZRST-123
ZRST-125
WEIGHT
23gm
25gm
LENGTH
46mm
48mm
DIAMETER
7.6mm
7.7mm

Shot Darts Zen Ki Steel Tip Dart Set - 80% Tungsten Barrels
New

SKU
ZIST-422
ZIST-424
ZIST-426
WEIGHT
22gm
24gm
26gm
LENGTH
48mm
48mm
50mm
DIAMETER
6.7mm
7.0mm
7.0mm

Shot Darts Zen Dojo Steel Tip Dart Set - 80% Tungsten Barrels
New

SKU
ZDST-321
ZDST-323
ZDST-325
WEIGHT
21gm
23gm
25gm
LENGTH
44mm
46mm
49mm
DIAMETER
7.6mm
7.7mm
7.7mm

SKU
SDRHST-22
WEIGHT
22gm
LENGTH
50mm
DIAMETER
6.4mm

SKU
SDRHSF-20
WEIGHT
20gm
BARREL WEIGHT
18.5gm
LENGTH
48mm
DIAMETER
6.3mm

 

SKU
SDTAST-19
SDTAST-21
SDTAST-23
WEIGHT
19gm
21gm
23gm
LENGTH
44mm
45mm
46mm
DIAMETER
6.3mm
6.4mm
6.7mm

 

 

SKU
SDTASF-18
SDTASF-20
WEIGHT
18gm
20gm
BARREL WEIGHT
16.5gm
18.5gm
LENGTH
43mm
45mm
DIAMETER
6.4mm
6.4mm

 

SKU
FBST-222
FBST-223
FBST-224
FBST-225
WEIGHT
22gm
23gm
24gm
25gm
LENGTH
48mm
49mm
50mm
51mm
DIAMETER
6.7mm
6.7mm
6.8mm
6.8mm

SKU
FBSF-216
FBSF-218
FBSF-220
WEIGHT
16gm
18gm
20gm
BARREL WEIGHT
14.5gm
16.5gm
18.5gm
LENGTH
39mm
43mm
47mm
DIAMETER
6.5mm
6.5mm
6.5mm

SKU
FTST-122
FTST-123
FTST-124
FTST-125
FTST-126
WEIGHT
22gm
23gm
24gm
25gm
26gm
LENGTH
47.5mm
48mm
50mm
52mm
53mm
DIAMETER
7.6mm
7.7mm
7.7mm
7.7mm
7.7mm

SKU
FTSF-118
FTSF-120
FTSF-122
WEIGHT
18gm
20gm
22gm
BARREL WEIGHT
16.5gm
18.5gm
20.5gm
LENGTH
42mm
44.5mm
47.5mm
DIAMETER
7.0mm
7.3mm
7.6mm

 

SKU
SDRPST-22
WEIGHT
22gm
LENGTH
48mm
DIAMETER
6.3mm

 

 

SKU
SDRPSF-18
WEIGHT
18gm
BARREL WEIGHT
16.5gm
LENGTH
48mm
DIAMETER
6.2mm

 

 

SKU
SDJCSF-18
SDJCSF-20
WEIGHT
18gm
20gm
BARREL WEIGHT
16.5gm
18.5gm
LENGTH
46mm
48mm
DIAMETER
6.7mm
6.9mm

 

 

SKU
SDHPST-23
SDHPST-26
WEIGHT
23gm
26gm
LENGTH
49mm
49mm
DIAMETER
7.4mm
7.8mm