Roman Empire Caesar Soft Tip Dart Set-95% Tungsten Barrels
Sold Out

SKU
RCSF-118
RCSF-120
WEIGHT
18gm
20gm
LENGTH
40mm
42mm
DIAMETER
7.3mm
7.3mm

Roman Empire Ballista Soft Tip Dart Set-90% Tungsten Barrels
Sold Out

SKU
RBSF-218
RBSF-220
WEIGHT
18gm
20gm
BARREL WEIGHT
16.5gm
18.5gm
LENGTH
46mm
46mm
DIAMETER
6.3mm
6.4mm

2 reviews
Roman Empire Legion Soft Tip Dart Set-90% Tungsten Barrels
Sold Out

SKU
RLSF-318
RLSF-320
WEIGHT
18gm
20gm
BARREL WEIGHT
16.5gm
18.5gm
LENGTH
41mm
42mm
DIAMETER
7.5mm
7.7mm

SKU
ZRSF-118
ZRSF-120
WEIGHT
18gm
20gm
BARREL WEIGHT
16.5gm
18.5gm
LENGTH
39mm
41mm
DIAMETER
7.4mm
7.6mm

SKU
ZKSF-218
ZKSF-220
WEIGHT
18gm
20gm
BARREL WEIGHT
16.5gm
18.5gm
LENGTH
46mm
48mm
DIAMETER
6.7mm
6.7mm

Zen Dojo Soft Tip Dart Set-80% Tungsten Barrels
Sold Out

SKU
ZDSF-318
ZDSF-320
WEIGHT
18gm
20gm
BARREL WEIGHT
16.5gm
18.5gm
LENGTH
46mm
48mm
DIAMETER
6.7mm
6.7mm

Zen Ki Soft Tip Dart Set-80% Tungsten Barrels
Sold Out

SKU
ZISF-418
ZISF-420
WEIGHT
18gm
20gm
BARREL WEIGHT
16.5gm
18.5gm
LENGTH
42mm
44mm
DIAMETER
6.7mm
6.6mm

SKU
FPSF-318
FPSF-320
WEIGHT
18gm
20gm
BARREL WEIGHT
16.5gm
18.5gm
LENGTH
42.5mm
45.5mm
DIAMETER
6.8mm
6.9mm

SKU
FBSF-216
FBSF-218
FBSF-220
WEIGHT
16gm
18gm
20gm
BARREL WEIGHT
14.5gm
16.5gm
18.5gm
LENGTH
39mm
43mm
47mm
DIAMETER
6.5mm
6.5mm
6.5mm

1 review

SKU
FTSF-118
FTSF-120
FTSF-122
WEIGHT
18gm
20gm
22gm
BARREL WEIGHT
16.5gm
18.5gm
20.5gm
LENGTH
42mm
44.5mm
47.5mm
DIAMETER
7.0mm
7.3mm
7.6mm

SKU
VMSF-418
VMSF-420
VMSF-422
WEIGHT
18gm
20gm
22gm
BARREL WEIGHT
16.5gm
18.5gm
20.5gm
LENGTH
44mm
46mm
48mm
DIAMETER
7.2mm
7.3mm
7.4mm

SKU
VHSF-118
VHSF-120
VHSF-122
WEIGHT
18gm
20gm
22gm
BARREL WEIGHT
16.5gm
18.5gm
20.5gm
LENGTH
39mm
41.5mm
43.5mm
DIAMETER
7.0mm
7.1mm
7.4mm

SKU
VBSF-218
VBSF-220
VBSF-222
WEIGHT
18gm
20gm
22gm
BARREL WEIGHT
16.5gm
18.5gm
20.5gm
LENGTH
40mm
41.5mm
43.5mm
DIAMETER
7.0mm
7.2mm
7.4mm

2 reviews

SKU
VDSF-318
VDSF-320
WEIGHT
18gm
20gm
BARREL WEIGHT
16.5gm
18.5gm
LENGTH
40mm
42mm
DIAMETER
7.0mm
7.1mm

2 reviews

SKU
YUSF-119
YUSF-121
WEIGHT
19gm
21gm
BARREL WEIGHT
17.5gm
19.5gm
LENGTH
45mm
45mm
DIAMETER
6.8mm
7.2mm

SKU
YUSF-218
YUSF-220
WEIGHT
18gm
20gm
BARREL WEIGHT
16.5gm
18.5gm
LENGTH
45mm
45mm
DIAMETER
6.3mm
7.6mm