Shot Darts Zen Roshi Steel Tip Dart Set-90% Tungsten Barrels
New

SKU
ZRST-123
ZRST-125
WEIGHT
23gm
25gm
LENGTH
46mm
48mm
DIAMETER
7.6mm
7.7mm

Shot Darts Zen Kyudo Steel Tip Dart Set-90% Tungsten Barrels
New

SKU
ZKST-224
ZKST-226
WEIGHT
24gm
26gm
LENGTH
50mm
52mm
DIAMETER
6.9mm
7.0mm

Shot Darts Zen Ki Steel Tip Dart Set - 80% Tungsten Barrels
New

SKU
ZIST-422
ZIST-424
ZIST-426
WEIGHT
22gm
24gm
26gm
LENGTH
48mm
48mm
50mm
DIAMETER
6.7mm
7.0mm
7.0mm

Shot Darts Zen Dojo Steel Tip Dart Set - 80% Tungsten Barrels
New

SKU
ZDST-321
ZDST-323
ZDST-325
WEIGHT
21gm
23gm
25gm
LENGTH
44mm
46mm
49mm
DIAMETER
7.6mm
7.7mm
7.7mm

SKU
TOST-123
TOST-125
TOST-127
WEIGHT
23gm
25gm
27gm
LENGTH
49mm
50.5mm
52mm
DIAMETER
7.5mm
7.7mm
7.6mm