SKU
BPFSF-119
BPFSF-121
WEIGHT
19gm
21gm
BARREL WEIGHT
17.5gm
19.5gm
LENGTH
45.3mm
46.6mm
DIAMETER
7.3mm
7.6mm

 

4 reviews

 

SKU
SDTK2SF-18
WEIGHT
18gm
BARREL WEIGHT
16.5gm
LENGTH
54mm
DIAMETER
6.0mm

 

 

SKU
SDTK2ST-23
WEIGHT
23gm
LENGTH
54mm
DIAMETER
6.3mm

 

SKU
ZKSF-218
ZKSF-220
WEIGHT
18gm
20gm
BARREL WEIGHT
16.5gm
18.5gm
LENGTH
46mm
48mm
DIAMETER
6.7mm
6.7mm

Roman Empire Legion Soft Tip Dart Set-90% Tungsten Barrels
Sold Out

SKU
RLSF-318
RLSF-320
WEIGHT
18gm
20gm
BARREL WEIGHT
16.5gm
18.5gm
LENGTH
41mm
42mm
DIAMETER
7.5mm
7.7mm

Roman Empire Ballista Soft Tip Dart Set-90% Tungsten Barrels
Sold Out

SKU
RBSF-218
RBSF-220
WEIGHT
18gm
20gm
BARREL WEIGHT
16.5gm
18.5gm
LENGTH
46mm
46mm
DIAMETER
6.3mm
6.4mm

2 reviews
Roman Empire Caesar Soft Tip Dart Set-95% Tungsten Barrels
Sold Out

SKU
RCSF-118
RCSF-120
WEIGHT
18gm
20gm
LENGTH
40mm
42mm
DIAMETER
7.3mm
7.3mm

Roman Empire Legion Steel Tip Dart Set-90% Tungsten Barrels
Sold Out

SKU
RLST-323
RLST-324
RLST-225
WEIGHT
23gm
24gm
25gm
LENGTH
48mm
48mm
50mm
DIAMETER
7.6mm
7.7mm
7.8mm

4 reviews
Roman Empire Ballista Steel Tip Dart Set 90% Tungsten Barrels
Sold Out

SKU
RBST-223
RBST-224
RBST-225
WEIGHT
23gm
24gm
25gm
LENGTH
53mm
53mm
53mm
DIAMETER
6.3mm
6.4mm
6.5mm

Roman Empire Caesar Steel Tip Dart Set-95% Tungsten Barrels
Sold Out

SKU
RCST-122
RCST-123
RCST-124
RCST-125
WEIGHT
22gm
23gm
24gm
25gm
LENGTH
45mm
45mm
47mm
48mm
DIAMETER
7.3mm
7.3mm
7.4mm
7.5mm

1 review
Zen Dojo Soft Tip Dart Set-80% Tungsten Barrels
Sold Out

SKU
ZDSF-318
ZDSF-320
WEIGHT
18gm
20gm
BARREL WEIGHT
16.5gm
18.5gm
LENGTH
46mm
48mm
DIAMETER
6.7mm
6.7mm

Zen Ki Soft Tip Dart Set-80% Tungsten Barrels
Sold Out

SKU
ZISF-418
ZISF-420
WEIGHT
18gm
20gm
BARREL WEIGHT
16.5gm
18.5gm
LENGTH
42mm
44mm
DIAMETER
6.7mm
6.6mm

SKU
FPSF-318
FPSF-320
WEIGHT
18gm
20gm
BARREL WEIGHT
16.5gm
18.5gm
LENGTH
42.5mm
45.5mm
DIAMETER
6.8mm
6.9mm

SKU
FPST-322
FPST-323
FPST-324
FPST-325
WEIGHT
22gm
23gm
24gm
25gm
LENGTH
49mm
50mm
50mm
50mm
DIAMETER
7.1mm
7.2mm
7.3mm
7.4mm

SKU
ZRSF-118
ZRSF-120
WEIGHT
18gm
20gm
BARREL WEIGHT
16.5gm
18.5gm
LENGTH
39mm
41mm
DIAMETER
7.4mm
7.6mm

SKU
ZRST-123
ZRST-125
WEIGHT
23gm
25gm
LENGTH
46mm
48mm
DIAMETER
7.6mm
7.7mm